CSRidentity
 
     
 

Tajikistan
Amu Darya/Panj
Bartang
Gunt
Kofarnihon
Kyzylsu
Muksu
Murghab
Obihingou
Oksu
Surkhandarya
Syr Darya
Vakhsh/Surkhob
Vanj
Yazgulyam
Zeravshan